headerphoto

Bancos sin cartos
Interesante artículo no diario "El País", que fala entre outras cousas da iniciativa que está rexurdindo de intercambio de horas de traballo.

Esta iniciativa, está incluída no plantexamento de funcionamento da nosa organización a través do sistema de BonosHora, e na aportación da cuota social anual de horas de traballo de cada socio.

Vemos pouco a pouco como unha sociedade é posible que non esté sustentada no sistema de boráxine capitalista de crecemento perpetuo. Outra realidade e posible mudando o noso concepto de felicidade.

Enlaces:

"Bancos sin dinero" (El País)

"Paradigma" (Con dos dedos de frente)

"Bonos Hora" (Na nosa web)

0 comentarios:

Publicar un comentario

(c)Asociación Galega de Horticultura Urbana.